LISTÁRNA

123...277278

Přidat nový příspěvek

Datum: 3.2.2016 12:48
Titulek: Doktor Vševěd
Autor: Jojo
b yl jednou jeden sedlák a ten se jmenoval Rak. Jednoho dne zapřáhl své dva voly do fůry dřeva a vydal se do města, aby tam to krásné dřevo prodal za dva zlaté jednomu doktorovi. Když mu doktor vyplácel peníze, seděl zrovna u prostřeného stolu: Sedlákovi lezly nad těmi vybranými pokrmy a vínem oči z důlků a tu mu přišlo na mysl, že být doktorem by vůbec nemuselo být špatné. Jak tam tak ještě chvíli okouněl a sbíhaly se mu sliny, pochlapil se a zeptal se, zda by se také nemohl stát doktorem. „Jistě,“ odvětil lékař. „A co proto musím udělat?“ zeptal se sedláček. „Nejprve si kup slabikář, ve kterém budou kromě písmen i obrázky, hleď, aby tam byl také obrázek kohouta; za druhé prodej vůz a voly a opatři si doktorský šat a načiní, co k tomu stavu patří; nu a za třetí si nechej namalovat štít, na kterém bude napsáno „Doktor Vševěd“ a ten přibij nad dveře chalupy.“ p antáta Rak nelenil a udělal do puntíku všechno, co mu řekli. Když se tedy takto podoktořil, stalo se, že se jednomu bohatému a mocnému pánovi ztratily peníze. Tu mu řekli o doktoru Vševědovi, který žije v té a té vesnici a musí vědět i to, kam přišly ty peníze. Tak pán nechal ihned zapřáhnout kočár a jelo se do té vsi. A tam se pán vyptal pantáty Raka, zda je opravdu doktor Vševěd. „Ano, to jsem!“ Tak to musel ihned jet s pánem a hledat mu ukradené peníze. Ale pantáta Rak nedal jinak, jeho žena Gréta musí s nimi. Pán s tím souhlasil, tak nasedli do kočáru a jeli na zámek. Když tam přijeli, bylo na stole prostřeno, neboť doktor se musel před prací občerstvit. „Dobrá.“ souhlasil pantáta, ale jeho žena Gréta prý musí jísti s nimi. k dyž přinesl první sluha mísu výtečného jídla, strčil pantáta Rak do ženy a řekl: „Gréto, koukej, to je první.“ a myslil tím první chod. Avšak ten sluha se strašlivě polekal, protože si myslel, že tím prvním doktor myslí jeho, a protože to byla pravda, opravdu měl v krádeži prsty, vyběhl ven a řekl svému kamarádovi: „Ten doktor ví vše, bude s námi zle, on řekl, že já jsem ten první.“ Tomu druhému se dovnitř nechtělo, ale musel. Když vešel s mísou dovnitř, strčil pantáta Rak do ženy a řekl: „Gréto, to je druhý.“ Na sluhu padla takový hrůza, že byl rád, když mohl vycouvat ven. Třetímu sluhovi se nevedlo lépe, neboť pantáta Rak strčil do ženy a řekl: „To je třetí!“ A když přišel čtvrtý sluha s přikrytou mísu, pán pokynul doktorovi, aby předvedl svoje umění a řekl mu, co je uvnitř. Pantáta Rak si mísu bezradně prohlížel a nevěděl, jak by si pomohl, a tak si jen povzdychnul: „Ty ubohý Raku!“ Když to pán uslyšel, zvolal: „Vida, on to ví, tak to taky ví, kde jsou peníze!“ V té míse byli opravdu raci! Sluha byl bledý jako smrt a dával pantátu Rakovi znamení, zda by za ním vyšel ven. Když byli nyní venku, sluhové se přiznali, že ty peníze ukradli, ale rádi je vrátí a jemu k tomu dají pěknou sumičku, jen když je neprozradí, protože jinak by přišli o hlavu. A také mu prozradili, kde jsou ukryté ty peníze. S tím byl doktor spokojený, šel dovnitř, sedl si ke stolu a řekl: „Pane, teď se podívám do své knihy a hned uvidím, kde jsou ty peníze.“ Pátý sluha si ale mezitím vlezl do pece, aby si poslechnul, co ještě doktor ví. Ten seděl, listoval knihou a hledal obrázek kohouta. A protože ho nemohl nalézt, zamumlal si pro sebe: „Kdepak jsi zalezlý, pojď hezky na světlo!“ Ten v peci věřil, že pantáta Rak mluví o něm, vyskočil z pece a volal: „Ten doktor ví vše!“ Pak pantáta Rak pánovi ukázal, kde jsou jeho peníze, ale sluhy neprozradil. i nu, za tohle doktorování dostal od obou stran za odměnu pěknou sumičku a stal se zámožným a slavným mužem. [pozn1]
Reagovat
Datum: 3.2.2016 12:47
Titulek: Pokračování
Autor: Joj
Do Běty jako by uhodil hrom: „Bože, božíčku, já nejsem já!“ běhala po vsi jako šílená od dveří ke dveřím, ale lidé slyšeli jen její kvílení a cinkání rolníček, a tak jí žádný neotevřel a ona utekla pryč. Už ji nikdo nikdy nespatřil. [pozn1]
Reagovat
Datum: 3.2.2016 12:46
Titulek: Chytrá Běta.
Autor: Joj
b yl jednou jeden sedlák, který měl dceru a té říkali chytrá Běta. Když vyrostla, otec řekl: „Teď abychom ji provdali.“ „Ba, ba,“ povzdechla si matka: „jen by přišel jeden, co by ji chtěl.“ Konečně se jeden objevil, byl z daleka a jmenoval se Honza. Požádal o její ruku, ale rád byl měl ujištění, že je opravdu tak chytrá, jak si lidi povídají. „Ba, ba,“ řekl otec: „ta vám má filipa.“ A matka dodala: „Ta vidí vítr běhat po ulicích a slyší mouchy kašlat.“ „Dobrá, dobrá, však hloupější bych nebral!“ řekl Honza. s edli si všichni ke stolu, aby pojedli, když matka pravila „Běto, jdi do sklepa a přines pivo.“ Běta popadla džbán a šla do sklepa; aby neměla dlouhou chvíli, klapala si víkem džbánku do kroku i do skoku. Když byla dole, vzala si stoličku a postavila ji před sud, protože se nechtěla shýbat, aby si, nedej bůh, nepošramotila záda nebo nepřišla k jiné škodě. Džbánek přistrčila nohou, otevřela pípu a zatímco si pivo spokojeně teklo a žblunkalo, bloudila očima kolem, aby jí cos neuteklo. Tu ji oko padlo na sekyru, kterou tam nedávno zapomněl zedník, a teď jí visela přímo nad hlavou. „Bože, božíčku,“ začala Bětka lamentovat: „Když se za toho Honzu dostanu, budeme mít jistojistě dítě a ono nám jednoho dne vyroste, půjde do sklepa pro pivo a tady ta sekera mu spadne na hlavu a zabije ho.“ Krve by se v ní nedořezal a kámen by se nad ní ustrnul. Seděla a usedavě plakala. n ahoře už měli žízeň, ale chytrá Běta nikde. Tak matka poslala děvečku, ať se jde podívat, kde zůstala. Děvečka přišla dolů a uviděla ji sedět u sudu a hlasitě naříkat. A když se jí zeptala, co se stalo, tu jí Běta celou tu smutnou historii vylíčila tak barvitě, že ubohá děvečka zalomila rukama a zvolala: „Na to by jiný než naše chytrá Běta nepřišel! Bože, božíčku, takové neštěstí!“ sedla si vedle a nebyla k utišení, zatímco těm nahoře se lepil jazyk na patro. Však taky poslali dolů pacholka, aby vypátral, co se tam děje a kde je pivo. Byl to chlap jako hora, ale když slyšel to Bětino srdceryvné vyprávění, něco se v něm zlomilo a zaúpěl: „Na to by jiný než naše chytrá Běta nepřišel! Hrom do palice, takové neštěstí!“ Tak ho našla matka, jak sedí na podlaze a naříká a ty dvě mu přizvukují. Na její otázání, na její přikázání, jí to vypověděli, co čeká to nenarozené. „Na to by jiný než naše chytrá Běta nepřišel! Bože, božíčku, takové neštěstí!“ zakvílela matka. Do té lamentace jí vběhnul otec, který už nahoře neměl stání. Ani toho Běta neušetřila, pěkně mu to pověděla, co jeho vnoučka čeká, a bylo toho hodně. Starý to neunesl a rozplakal se: „Na to by jiný než naše chytrá Běta nepřišel! Svatý Antoníčku, takové neštěstí!“ Tak tam seděli kolem sudu a bylo jich málem jako apoštolů, naříkali a plakali, vzdychali a kvíleli, lamentovali a lomili rukama. n ahoře zůstal s tím vším jídlem a bez piva ženich sám. A protože samotnému tak nechutná, zvedl se od stolu a vydal se do sklepa. Našel je všechny, jak ve spolek usedavě naříkají, jeden předhání druhého a druhý trumfuje třetího, a tak se jich ptal, cože se stalo. A když mu Bětka vypověděla, co se má stát a stane se, řekl: „No, Běto, vidím, že ty jsi chytrá tak akorát, chytřejší bych ve svém hospodářství ani nesnesl, tebe si vezmu za ženu.“ a popadl ji za ruku, vyvedl ven a brzy byla svatba. t ak si žili jako dvě hrdličky, až jednou Honza pravil: „Milá Bětko, já musím za prací, abych vydělal nějaké peníze, ty jdi zatím na pole a nažni obilí, abychom měli chleba.“ „To víš, můj milovaný, že udělám, jak říkáš.“ slíbila Běta, a když Honza odešel, uvařila si chutnou kaši a vzala si ji sebou na pole. Když tam přišla, rozumovala: „Co teď? Dám se do práce nebo se napřed najím? No, raději se napřed najím.“ Vyjedla z hrnce kaši a pak mudrovala: „Co teď? Dám se do práce nebo se raději prospím? No, raději se prospím.“ a uložila se do obilí a usnula. h onza byl už dávno doma, byl už večer, ale Běta nikde. Tak se šel podíval, kolik udělala práce, ale našel ji, jak leží v obilí a spí, zato práce byla netknutá. „Hrome, to mám ale chytrou ženu!“ řekl Honza, utíkal domů, aby přinesl síť na ptáky i s rolničkami, kterou pak kolem spící Běty omotal. Pak běžel zase domů, zamknul dveře, sedl si na stoličku a čekal. b yla už tma tmoucí, když se Běta celá zpitomělá probudila. Při každém svém pohybu, slyšela rolničky. „Jsem to já nebo to nejsem já?“ ptala se sama sebe udiveně a vydala se domů, aby se tam zeptala. Ale dveře byly zamčené, musela zaklepat na okno, a když se ozvalo Honzovo zabručení, zeptala se: „Honzo, je Běta doma?“ „Baže, je doma,“ odpověděl Honza: „kde by byla?“ Do Běty jako by uhodil hrom: „Bože, božíčku, já nejsem já!“ běhala po vsi jako šílená od dveří ke dveřím, ale lidé...

(Příspěvek byl zkrácen na 5000 znaků)
Reagovat
Datum: 3.2.2016 12:45
Titulek: Hrnečku vař.
Autor: Jojo
b ylo jednou jedno zbožné děvčátko, které žilo s matičkou v chalupě, kde si podávaly dveře bída s nouzí, a tak mu nebylo ani do skákání ani do výskání. Jednou šlo zase do lesa pro nějakou tu jahodu, a tu potkalo stařenku, která dobře věděla o jeho starosti, slyšela o jeho žalosti, a tak mu darovala hrneček s kouzelným přikázáním. Mělo mu prý povědět: „Hrnečku, vař!“ a bude v mžiku plný sladké prosné kaše, až se člověku seběhnou všecky sliny. Bude-li mít dost, stačí když řekne „Hrnečku, dost!“ a bude po vaření. A taky bylo! Děvčátko poděkovalo, popadlo hrníček a pelášilo domů k mamince, aby tam jedly a jedly; a že té kaše bylo, co si jejich hrdla ráčila! k terého si dne, děvčátko muselo zrovna někam odběhnout, přišla matičce slina na kaši, a tak pravila: „Hrnečku vař!“ Kaše byla hotová, než by jeden okem mrknul, a matička se cpala až k břicha prasknutí, a když měla dost, přála si, aby hrneček s vařením přestal, ale zapomněla to správné přikázání. A protože hrneček jinému nerozuměl, vařil dál a dál, kaše přetekla přes okraj a za chvíli jí byla plná kuchyně, pak celý dům, až se vydala na ulici a že by si vyšla do světa; no to už bylo už k úzkosti, neboť se valila dál a dál a žádný z lidí si nevěděl rady. n a poslední chvíli přišla záchrana, děvčátko se vrátilo domů, a když tu spoušť vidělo, zhurta křiklo: „Hrnečku, dost!“ A hrneček poslechnul a přestal vařit. Inu, právě včas! Stejně se tenkrát musel každý, kdo chtěl do města, tou sladkou kaši prokousat.
Reagovat
Datum: 3.2.2016 12:44
Titulek: Jak padla kosa na kámen
Autor: Jo
j ednou sháněl hladový lišák zase něco k snědku a našel strom, na kterém uviděl stračí hnízdo. Tak zavolal: „Dneska tento strom porazím a vydlabu si z něj loďku!“ Uslyšela to straka a prosila: „Neporážej ten strom! Mám tu v hnízdě pět mladých, ti všichni zahynou, pokud ho porazíš!“ Lišák se olíznul a řekl smířlivě: „Inu, když mi dáš jedno z tvých holátek, nechám ten strom stát.“ Tak mu ubohá straka dala jedno pískle a lišák odešel. j enomže druhého dne přišel lišák znova a řekl: „Nenašel jsem žádný stejně dobrý strom na moji loďku. Dneska ho porazím!“ Straka prosila: „Když strom necháš stát, dám ti jedno z mých holátek.“ Lišák se olíznul a bylo to! z a nějakou chvíli přiletěla ke strace na návštěvu vrána a ptala se: „Kdepak jsou tvá holátka?“ Straka odvětila: „Byl tu dvakrát lišák a chtěl porazit náš strom, tak jsem mu je dala, aby to nedělal.“ Vrána se zasmála: „Ty jsi mi ale hloupá! Jak by mohl lišák porazit strom, když nemá ani pilu ani sekeru!“ d alší den byl lišák tu a opět se stejnou písničkou: „Stále jsem lepší strom na loďku nenašel, dneska ho opravdu porazím, pokud mi nedáš jedno holátko!“ Ale tentokrát se straka zasmála a řekla: „Jak chceš porazit strom, když nemáš ani pilu ani sekeru?“ Lišák kysele řekl: „Kdopak ti do hlavy nasadil rozum? To byla určitě vrána, ale na tu si hned posvítím!“ v ydal se na pole, tam sebou prásknul na zem, jazyk vyplazil z tlamy a dělal mrtvého. Za okamžik přiletěla zvědavá vrána a opatrně kolem mrtvého cupitala dokola a prohlížela si ho. Nakonec na něj skočila a klovla ho do vystrčeného jazyka. Zobla jednou, zobla podruhé a tu ji lišák popadl a chtěl ji sežrat. Ale vrána zaskřehotala: „Nebylo by lepší schovat se támhle do křoví? Copak asi všichni řeknou, až tě uvidí, že požíráš obyčejnou vránu?“ To byl rozumný nápad. Lišák vránu nesl v hubě k lesu. Tu vrána řekla: „Hele, postav mne na zem, půjdu vedle tebe.“ Lišák úplně zapomněl, že vrána umí létat, a tak ji postavil na zem, aby šla vedle něj. a pak už jen koukal s otevřenou tlamou, jak mu vrána letí pryč. Inu, pochopil, že opravdu není to nejchytřejší zvíře v lese. [pozn1]
Reagovat
Datum: 3.2.2016 12:42
Titulek: Pokračování
Autor: A co jako?
Červená Karkulka pak nanosila obrovské kameny, kterými vlkovo břicho naplnili, a když se ten probudil a chtěl utéci, kameny ho tak děsivě tížily, že klesnul k zemi nadobro mrtvý. t i tři byli spokojeni. Lovec stáhnul vlkovi kožešinu a odnesl si ji domů, babička snědla koláč a vypila víno, které Červená Karkulka přinesla, a opět se zotavila. A Červená Karkulka? Ta si svatosvatě přísahala: „Už nikdy v životě nesejdu z cesty do lesa, když mi to maminka zakáže!“ o Červené Karkulce se ještě vypráví, že když šla jednou zase k babičce s bábovkou, potkala jiného vlka a ten se jí taky vemlouval a snažil se ji svést z cesty. Ale ona se toho vystříhala a kráčela rovnou k babičce, kde hned vypověděla, že potkala vlka, který jí sice popřál dobrý den, ale z očí mu koukala nekalota. „Kdyby to nebylo na veřejné cestě, jistě by mne sežral!“ „Pojď,“ řekla babička: „zavřeme dobře dveře, aby nemohl dovnitř.“ Brzy nato zaklepal vlk a zavolal: „Otevři, babičko, já jsem Červená Karkulka a nesu ti pečivo!“ Ty dvě však zůstaly jako pěny a neotevřely. t ak se ten šedivák plížil kolem domu a naslouchal, pak vylezl na střechu, aby tam počkal, až Červená Karkulka půjde večer domů, pak ji v temnotě popadne a sežere. Ale babička zlé vlkovy úmysly odhalila. Před domem stály obrovské kamenné necky, tak Červené Karkulce řekla: „Vezmi vědro, děvenko, včera jsem vařila klobásy, tak tu vodu nanosíme venku do necek.“ Když byly necky plné, stoupala vůně klobás nahoru až k vlkovu čenichu. Zavětřil a natahoval krk tak daleko, že se na střeše více neudržel a začal klouzat dolů, kde spadnul přímo do necek a bídně se utopil. a tak šla Červená Karkulka večer spokojeně domů a nic zlého se jí nestalo. [pozn1]
Reagovat
Datum: 3.2.2016 12:40
Titulek: O červené karkulce
Autor: A co jako?
b yla jednou jedna sladká dívenka, kterou musel milovat každý, jen ji uviděl, ale nejvíce ji milovala její babička, která by jí snesla i modré z nebe. Jednou jí darovala čepeček karkulku z červeného sametu a ten se vnučce tak líbil, že nic jiného nechtěla nosit, a tak jí začali říkat Červená Karkulka. j ednou matka Červené Karkulce řekla: „Podívej, Karkulko, tady máš kousek koláče a láhev vína, zanes to babičce, je nemocná a zeslábla, tímhle se posilní. Vydej se na cestu dříve než bude horko, jdi hezky spořádaně a neodbíhej z cesty, když upadneš, láhev rozbiješ a babička nebude mít nic. A jak vejdeš do světnice, nezapomeň babičce popřát dobrého dne a ne abys šmejdila po všech koutech.“ „Ano, maminko, udělám, jak si přejete.“ řekla Červení Karkulka, na stvrzení toho slibu podala matce ruku a vydala se na cestu. b abička bydlela v lese; celou půlhodinu cesty od vesnice. Když šla Červená Karkulka lesem, potkala vlka. Tenkrát ještě nevěděla, co je to za záludné zvíře a ani trochu se ho nebála. „Dobrý den, Červená Karkulko!“ řekl vlk. „Děkuji za přání, vlku.“ „Kampak tak časně, Červená Karkulko?“ „K babičce!“ „A copak to neseš v zástěrce?“ „Koláč a víno; včera jsme pekli, nemocné a zesláblé babičce na posilněnou.“ „Kdepak bydlí babička, Červená Karkulko?“ „Inu, ještě tak čtvrthodiny cesty v lese, její chaloupka stojí mezi třemi velkými duby, kolem je lískové ořeší, určitě to tam musíš znát.“ odvětila Červená Karkulka. Vlk si pomyslil: „Tohle mlaďoučké, jemňoučké masíčko bude jistě chutnat lépe než ta stařena, musím to navléci lstivě, abych schlamstnul obě.“ c hvíli šel vedle Červené Karkulky a pak pravil: „Červená Karkulko, koukej na ty krásné květiny, které tu rostou všude kolem, pročpak se trochu nerozhlédneš? Myslím, že jsi ještě neslyšela ptáčky, kteří by zpívali tak líbezně. Ty jsi tu vykračuješ, jako kdybys šla do školy a přitom je tu v lese tak krásně!“ Červená Karkulka otevřela oči dokořán a když viděla, jak sluneční paprsky tancují skrze stromy sem a tam a všude roste tolik krásných květin, pomyslila si: „Když přinesu babičce kytici čerstvých květin, bude mít jistě radost, času mám dost, přijdu akorát.“ A seběhla z cesty do lesa a trhala květiny. A když jednu utrhla, zjistila, že o kus dál roste ještě krásnější, běžela k ní, a tak se dostávala stále hlouběji do lesa. a le vlk běžel rovnou k babiččině chaloupce a zaklepal na dveře. „Kdo je tam?“ „Červená Karkulka, co nese koláč a víno, otevři!“ „Jen zmáčkni kliku,“ zavolala babička: „jsem příliš slabá a nemohu vstát.“ Vlk vzal za kliku, otevřel dveře a beze slova šel rovnou k babičce a spolknul ji. Pak si obléknul její šaty a nasadil její čepec, položil se do postele a zatáhnul závěs. z atím Červená Karkulka běhala mezi květinami, a když jich měla náruč tak plnou, že jich víc nemohla pobrat, tu jí přišla na mysl babička, a tak se vydala na cestu za ní. Podivila se, že jsou dveře otevřené, a když vešla do světnice, přišlo jí vše takové podivné, že si pomyslila: „Dobrotivý Bože, je mi dneska nějak úzko a jindy jsem u babičky tak ráda.“ Zvolala: „Dobré jitro!“ Ale nedostala žádnou odpověď. Šla tedy k posteli a odtáhla závěs; ležela tam babička a měla čepec naražený hluboko do obličeje a vypadala nějak podivně. a ch, babičko, proč máš tak velké uši?“ „Abych tě lépe slyšela.“ „Ach, babičko, proč máš tak velké oči?“ „Abych tě lépe viděla.“ „Ach, babičko, proč máš tak velké ruce?“ „Abych tě lépe objala.“ „Ach, babičko, proč máš tak strašlivou tlamu?“ „Abych tě lépe sežrala!!“ s otva vlk ta slova vyřknul, vyskočil z postele a ubohou Červenou Karkulku spolknul. Když teď uhasil svoji žádostivost, položil se zpátky do postele a usnul a z toho spánku se jal mocně chrápat. z rovna šel kolem chaloupky lovec a pomyslil si: „Ta stařenka ale chrápe, musím se na ni podívat, zda něco nepotřebuje.“ Vešel do světnice, a když přistoupil k posteli, uviděl, že v ní leží vlk. „Tak přece jsem tě našel, ty starý hříšníku!“ zvolal lovec: „Už mám na tebe dlouho políčeno!“ Strhnul z ramene pušku, ale pak mu přišlo na mysl, že vlk mohl sežrat babičku a mohl by ji ještě zachránit. Nestřelil tedy, nýbrž vzal nůžky a začal spícímu vlkovi párat břicho. Sotva učinil pár řezů, uviděl se červenat karkulku a po pár dalších řezech vyskočila dívenka ven a volala: „Ach, já jsem se tolik bála, ve vlkovi je černočerná tma.“ A potom vylezla ven i živá babička; sotva dechu popadala. Červená Karkulka pak nanosila obrovské kameny, kterými vlkovo břicho naplnili, a když se ten probudil a chtěl utéci, kameny ho tak děsivě tížily, že klesnul k zemi nadobro mrtvý. t i tři byli...

(Příspěvek byl zkrácen na 5000 znaků)
Reagovat
Datum: 3.2.2016 11:25
Titulek: Suchomel, Brož a spol. KDU-ČSL
Autor: Soudruh katolík
předseda dozorčí rady: ZDENĚK ZERZÁŇ, dat. nar. 28. dubna 1937 Šumperk, Zábřežská 1383/24, PSČ 78701 Den vzniku funkce: 18. června 2009 Den zániku funkce: 10. června 2014 Den vzniku členství: 10. června 2009 Den zániku členství: 10. června 2014 zapsáno 24. června 2009 vymazáno 15. srpna 2014 ________________________________________ člen dozorčí rady: MUDr. JAROMÍR MIKULENKA, dat. nar. 24. října 1946 Šumperk, Dobrovského 2962/47, PSČ 78701 Den vzniku členství: 10. června 2009 Den zániku členství: 10. června 2014 zapsáno 24. června 2009 vymazáno 15. srpna 2014 ________________________________________ člen dozorčí rady: RNDr. JAN PŘICHYSTAL, dat. nar. 28. prosince 1949 Šumperk, Temenická 2580/13, PSČ 78701 Den vzniku členství: 10. června 2009 Den zániku členství: 4. února 2013 zapsáno 24. června 2009 vymazáno 28. března 2013 ________________________________________ člen dozorčí rady: JAN ZÁVĚŠICKÝ, dat. nar. 26. března 1982 M. R. Štefánika 2969/26a, 787 01 Šumperk Den vzniku členství: 7. února 2013 zapsáno 28. března 2013 vymazáno 23. července 2014 ________________________________________ člen dozorčí rady: JAN ZÁVĚŠICKÝ, dat. nar. 26. března 1982 Reissova 1498/13, 787 01 Šumperk Den vzniku členství: 7. února 2013 zapsáno 23. července 2014 vymazáno 15. srpna 2014 ________________________________________ člen dozorčí rady: PhDr. JAN ZÁVĚŠICKÝ, dat. nar. 26. března 1982 Reissova 1498/13, 787 01 Šumperk Den vzniku členství: 7. února 2013 Den zániku členství: 29. září 2014 zapsáno 15. srpna 2014 vymazáno 11. prosince 2014 ________________________________________ předseda dozorčí rady: Ing. LUBOŠ CEKR, dat. nar. 26. května 1971 Gen. Krátkého 1658/58, 787 01 Šumperk Den vzniku funkce: 14. října 2014 Den vzniku členství: 1. října 2014 zapsáno 11. prosince 2014 ________________________________________ člen dozorčí rady: MUDr. JAROMÍR MIKULENKA, dat. nar. 24. října 1946 Dobrovského 2962/47, 787 01 Šumperk Den vzniku členství: 10. června 2014 Den zániku členství: 28. února 2015 zapsáno 15. srpna 2014 vymazáno 12. května 2015 ________________________________________ člen dozorčí rady: Ing. JOSEF SEDLÁČEK, dat. nar. 2. srpna 1949 Zborovská 1552/21, 787 01 Šumperk Den vzniku členství: 1. října 2014 zapsáno 11. prosince 2014 ________________________________________ člen dozorčí rady: MARTIN JANÍČEK, dat. nar. 22. července 1973 Nemocniční 791/18, 787 01 Šumperk Den vzniku členství: 1. března 2015 zapsáno 12. května 2015
Reagovat
Datum: 3.2.2016 11:22
Titulek: Bez titulku
Autor: Soudruh katolík
místopředseda představenstva: Ing. PETR SUCHOMEL, dat. nar. 10. února 1963 Evaldova 1901/1, 787 01 Šumperk Den vzniku funkce: 10. června 2014 Den zániku funkce: 28. února 2015 Den vzniku členství: 10. června 2014 Den zániku členství: 28. února 2015 zapsáno 15. srpna 2014 vymazáno 12. května 2015 ________________________________________ člen představenstva: Ing. TOMÁŠ KUPKA, dat. nar. 3. prosince 1960 Frýdecká 145, Dolní Žukov, 737 01 Český Těšín Den vzniku členství: 10. června 2014 Den zániku členství: 28. února 2015 zapsáno 15. srpna 2014 vymazáno 12. května 2015 ________________________________________ předseda představenstva: Mgr. TOMÁŠ SPURNÝ, dat. nar. 15. března 1961 Kozinova 35/5, 787 01 Šumperk Den vzniku funkce: 6. března 2015 Den vzniku členství: 1. března 2015 zapsáno 12. května 2015 ________________________________________ místopředseda představenstva: RNDr. JAN PŘICHYSTAL, dat. nar. 28. prosince 1949 Temenická 2580/13, 787 01 Šumperk Den vzniku funkce: 6. března 2015 Den vzniku členství: 1. března 2015 zapsáno 12. května 2015 ________________________________________ člen představenstva: Ing. FRANTIŠEK ŠMEJKAL, dat. nar. 8. listopadu 1948 Janošíkova 736/2, 787 01 Šumperk Den vzniku členství: 10. června 2014 zapsáno 15. srpna 2014 ________________________________________ člen představenstva: Bc. DAVID MÁTL, dat. nar. 12. října 1969 Rybářská 568, 788 13 Vikýřovice Den vzniku členství: 10. června 2014 zapsáno 15. srpna 2014 ________________________________________ člen představenstva: JUDr. MICHAEL KOHAJDA, Ph.D., dat. nar. 23. ledna 1981 K. H. Máchy 336/4, 787 01 Šumperk Den vzniku členství: 1. března 2015 zapsáno 12. května 2015 ________________________________________ Počet členů: 5 zapsáno 11. prosince 2014 ________________________________________ Způsob jednání: Jednání: Společnost zastupuje navenek předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda společně s dalším členem představenstva ve všech věcech. zapsáno 27. února 1996 vymazáno 15. srpna 2014 ________________________________________ Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva společně. zapsáno 15. srpna 2014 ________________________________________ Dozorčí rada: člen: Ing. PETR KRILL Šumperk, Březinova 9, PSČ 78701 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 10. března 1998 ________________________________________ člen: Ing. VLADIMÍR VIZINA Šumperk, Mánesova 17, PSČ 78701 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 10. března 1998 ________________________________________ člen: Ing. JIŘÍ BLAHNA Šumperk, Vřesová 2, PSČ 78701 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 10. března 1998 ________________________________________ člen: PAVEL NEVÍM Šumperk, Bří Čapků 2, PSČ 78701 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 10. března 1998 ________________________________________ člen: Ing. BOHUMIL RAMERT, CSc., dat. nar. 16. srpna 1937 Šumperk, Čajkovského 26, PSČ 78701 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 2. července 1999 ________________________________________ člen: Mgr. ZDENĚK PŘIKRYL, dat. nar. 3. září 1953 Šumperk, J. z Poděbrad 14, PSČ 78701 Den zániku členství: 17. července 2003 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 21. dubna 2004 ________________________________________ člen: MUDr. JAROMÍR MIKULENKA, dat. nar. 24. října 1946 Šumperk, Šumavská 29, PSČ 78701 Den zániku členství: 10. června 2004 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 20. října 2004 ________________________________________ předseda: ZDENĚK ZERZÁŇ, dat. nar. 28. dubna 1937 Šumperk, Zábřežská 24, PSČ 78701 Den zániku funkce: 10. června 2004 Den zániku členství: 10. června 2004 zapsáno 2. července 1999 vymazáno 20. října 2004 ________________________________________ člen: RNDr. JAN PŘICHYSTAL, dat. nar. 28. prosince 1949 Šumperk, Prievidzská 11, PSČ 78701 Den vzniku členství: 4. září 2003 Den zániku členství: 10. června 2004 zapsáno 21. dubna 2004 vymazáno 20. října 2004 ________________________________________ člen: MUDr. JAROMÍR MIKULENKA, dat. nar. 24. října 1946 Šumperk, Dobrovského 47, PSČ 78701 Den vzniku členství: 10. června 2004 Den zániku členství: 10. června 2009 zapsáno 20. října 2004 vymazáno 24. června 2009 ________________________________________ předseda: ZDENĚK ZERZÁŇ, dat. nar. 28. dubna 1937 Šumperk, Zábřežská 24, PSČ 78701 Den vzniku funkce: 30. června 2004 Den zániku funkce: 10. června 2009 Den vzniku členství: 10. června 2004 Den zániku členství: 10. června 2009 zapsáno 20. října 2004 vymazáno 24. června...

(Příspěvek byl zkrácen na 5000 znaků)
Reagovat
Datum: 3.2.2016 11:21
Titulek: Bez titulku
Autor: Soudruh katolík
člen představenstva: JUDr. JIŘINA BERKOVÁ Leština, Zálavčí 44, PSČ 78971 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 10. března 1998 člen představenstva: MIROSLAV MITROFAN Šumperk, nám. Míru 11, PSČ 78701 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 10. března 1998 předseda představenstva: ZDENĚK ZERZÁŇ, dat. nar. 28. dubna 1937 Šumperk, Zábřežská 24, PSČ 78701 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 2. července 1999 místopředseda představenstva: JUDr. VĚRA NEDOMOVÁ, dat. nar. 4. prosince 1956 Mohelnice, Masarykova 25, PSČ 78985 Den zániku funkce: 9. srpna 2001 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 28. prosince 2001 člen představenstva: JUDr. OLDŘICH KADLEC, dat. nar. 16. srpna 1943 Zábřeh, Sokolská 76, okres Šumperk, PSČ 79001 Den zániku členství: 10. června 2004 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 20. října 2004 člen představenstva: Ing. IGOR KROUPA, dat. nar. 6. října 1951 Šumperk, Horova 5, PSČ 78701 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 28. prosince 2001 místopředseda představenstva: Ing. IGOR KROUPA, dat. nar. 6. října 1951 Šumperk, Horova 5, PSČ 78701 Den vzniku funkce: 14. srpna 2001 Den zániku funkce: 10. června 2004 Den zániku členství: 10. června 2004 zapsáno 28. prosince 2001 vymazáno 20. října 2004 člen představenstva: Ing. LUDĚK ŠPERLICH, dat. nar. 6. července 1966 Šumperk, gen. Svobody 7, PSČ 78701 Den zániku členství: 10. června 2004 zapsáno 27. února 1996 vymazáno 20. října 2004 člen představenstva: Ing. JIŘÍ VYCHOPEŇ, dat. nar. 21. září 1955 Šumperk, Trnkova 1, PSČ 78701 Den zániku členství: 10. června 2004 zapsáno 10. března 1998 vymazáno 20. října 2004 předseda představenstva: ZDENĚK BROŽ, dat. nar. 3. května 1957 Šumperk, Vrchlického 12, PSČ 78701 Den zániku funkce: 10. června 2004 Den zániku členství: 10. června 2004 zapsáno 2. července 1999 vymazáno 20. října 2004 předseda představenstva: ZDENĚK BROŽ, dat. nar. 3. května 1957 Šumperk, Vrchlického 12, PSČ 78701 Den vzniku funkce: 30. června 2004 Den zániku funkce: 10. června 2009 Den vzniku členství: 10. června 2004 Den zániku členství: 10. června 2009 zapsáno 20. října 2004 vymazáno 24. června 2009 člen představenstva: Ing. TOMÁŠ KUPKA, dat. nar. 3. prosince 1960 Český Těšín, Frýdecká 145, PSČ 73701 Den vzniku členství: 10. června 2004 Den zániku členství: 10. června 2009 zapsáno 20. října 2004 vymazáno 24. června 2009 místopředseda představenstva: Ing. PETR SUCHOMEL, dat. nar. 10. února 1963 Šumperk, Evaldova 1, PSČ 78701 Den vzniku funkce: 30. června 2004 Den zániku funkce: 10. června 2009 Den vzniku členství: 10. června 2004 Den zániku členství: 10. června 2009 zapsáno 20. října 2004 vymazáno 24. června 2009 člen představenstva: Ing. JIŘÍ FLAŠAR, dat. nar. 18. dubna 1955 Šumperk, Prokopa Holého 3, PSČ 78701 Den vzniku členství: 10. června 2004 Den zániku členství: 10. června 2009 zapsáno 20. října 2004 vymazáno 24. června 2009 člen představenstva: DAVID MÁTL, dat. nar. 12. října 1969 Vikýřovice, Rybářská 568, PSČ 78813 Den vzniku členství: 10. června 2004 Den zániku členství: 10. června 2009 zapsáno 20. října 2004 vymazáno 24. června 2009 předseda představenstva: Mgr. ZDENĚK BROŽ, dat. nar. 3. května 1957 Šumperk, Vrchlického 1721/12, PSČ 78701 Den vzniku funkce: 18. června 2009 Den zániku funkce: 9. června 2014 Den vzniku členství: 10. června 2009 Den zániku členství: 9. června 2014 zapsáno 24. června 2009 vymazáno 15. srpna 2014 místopředseda představenstva: Ing. PETR SUCHOMEL, dat. nar. 10. února 1963 Šumperk, Evaldova 1901/1, PSČ 78701 Den vzniku funkce: 18. června 2009 Den zániku funkce: 9. června 2014 Den vzniku členství: 10. června 2009 Den zániku členství: 9. června 2014 zapsáno 24. června 2009 vymazáno 18. září 2013 místopředseda představenstva: Ing. PETR SUCHOMEL, dat. nar. 10. února 1963 Evaldova 1901/1, 787 01 Šumperk Den vzniku funkce: 18. června 2009 Den zániku funkce: 9. června 2014 Den vzniku členství: 10. června 2009 Den zániku členství: 9. června 2014 zapsáno 18. září 2013 vymazáno 15. srpna 2014 člen představenstva: Ing. TOMÁŠ KUPKA, dat. nar. 3. prosince 1960 Český Těšín, Frýdecká 145, PSČ 73701 Den vzniku členství: 10. června 2009 Den zániku členství: 9. června 2014 zapsáno 24. června 2009 vymazáno 15. srpna 2014 člen představenstva: Ing. JIŘÍ FLAŠAR, dat. nar. 18. dubna 1955 Šumperk, P. Holého 1154/3, PSČ 78701 Den vzniku členství: 10. června 2009 Den zániku členství: 9. června 2014 zapsáno 24. června 2009 vymazáno 15. srpna 2014 člen představenstva: DAVID MÁTL, dat. nar. 12. října 1969 Vikýřovice, Rybářská 568, PSČ...

(Příspěvek byl zkrácen na 5000 znaků)
Reagovat

123...277278

Nový příspěvek
Jméno:

E-mail:

Titulek:

Text:
 

Zadejte, prosím, aktuální rok (4 číslice):

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.


Doporučit tuto stránku přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o této stránceUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

ZA KULTUROU ZADARMOHrajte s REJEM o 5 vstupenek na osmihodinové putování po zajímavých místech naší planety s ještě zajímavějšími lidmi. Pořad Welzlovi následovníci uvede kino Retro v Zábřeze v sobotu 13. února. Stačí, když pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku a budete mít špetku štěstí při losování. Příští týden zveřejníme jména pěti výherců, kteří půjdou na maratón cestopisů zadarmo.

Soutěžní otázka:


Čím se také proslavil Jan Eskymo Welzl?

A) pobytem mezi Eskymáky
B) vynalezl oblíbenou mraženou pochoutku

Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO, BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)


VYHODNOCENÍ:

Vstupenku na koncert legendární formace STROMBOLI, která vystoupí v původní sestavě v DK Šumperk v pátek 19. února, vyhráli Michal Biolek ze Šumperka, Darie Divišová z Raškova, Karel Trojek ze Šumperka, Jarka Jelínková z Vikýřovic a Bořivoj Bartoš ze Šumperka.
Blahopřejeme! Výhra na vás čeká v pokladně DK Šumperk.
(Pozn. red.: Omlouváme se za chybu v otázce, kde bylo chybně uvedeno první místo poslední album.)