LISTÁRNA

123...189190

Přidat nový příspěvek

Datum: 19.11.2014 09:12
Titulek: Závěšický trnem v oku
Autor: Stanislav
To je ale náhoda. V sobotu je okresní sjezd ČSSD, kde se bude volit nový předseda okresu. Jediným možným kandidátem proti kontroverznímu politikovi Pavlu Martínkovi je právě Jan Závěšický, který se stal najednou pár dnů před volbami předsedy terčem pomluv a kritiky (viz. níže). Přes celý tento hnus musím uznat, že kamarádi pana Martínka to dělají dobře: Vyjmenovat, jak se má Závěšický dobře, kolik si nahrabal a jaké funkce zastává = lidi mu začnou závidět a nenávidět ho. Výborná taktika, pan Martínek určitě funkci předsedy obhájí a může nadále dosazovat do čela kandidátek ČSSD lidi typu Aleše Mikety :-)))
Reagovat
Datum: 19.11.2014 08:38
Titulek: Výroční zpráva Sdružení cestovního ruchu Jeseníky 2010
Autor: Anonym
Od počátku roku 2010 upozorňoval ředitel sekretariátu na kritickou situaci hospodaření J-SCR a na nevěrohodný stav účetnictví, které neodpovídalo skutečnosti. Na základě opakovaných upozornění ředitele sekretariátu byl v červnu 2010 na základě objednávky předsedy Správní rady Ing. Jakuba Kulíška proveden forenzní audit J-SCR společností NEWTON Solutions Focused a.s.. Závěrečná zpráva o kontrolní činnosti: Celková revize účetnictví (forenzní audit) za období 2007 – 2009 byla předložena dne 20. 6. 2010. V uvedené zprávě byla potvrzena upozornění ředitele sekretariátu, když auditor vydal k účetnictví roku 2008 výrok s výhradou a za roky 2007 a 2009 vydal auditor záporný výrok. Forenzní audit potvrdil, že účetnictví J-SCR nebylo vedeno v souladu platnými účetními předpisy a kdy v uvedeném období byla zkreslována finanční pozice J-SCR (viz s. 24 forenzního auditu). Zjištění auditu byla následně řešena ředitelem sekretariátu J-SCR z pověření předsedy Správní rady J-SCR. V září 2010 byly provedeny opravy účetnictví roku 2009 navržené a schválené auditorem Ing. Jaroslavem Brtáněm (statutární auditor, člen KA ČR č. osv. 0139) vycházející ze Zprávy o kontrolní činnosti, celkové revizi účetnictví (forenzním auditu) ze dne 20. 6. 2010. Opraveny byly konečné účetní stavy roku 2009, načteny nové počáteční stavy roku 2010 a následně bylo předloženo Finančnímu úřadu v Šumperku opravné daňové přiznání za rok 2009 (únor 2011). Jednalo se o významné zkreslení hospodaření minulých let, které v uvedené hodnotící Zprávě auditor Ing. Brtáň zhodnotil jako velmi významné. Zda se jednalo o úmyslné nebo neúmyslné chyby se auditor nevyjádřil, což snížilo hodnotu forenzního auditu a novému vedení J-SCR velmi znesnadnilo hospodaření nejen v roce 2010, ale zejména do dalších let. Tyto opravy měly zásadní vliv i na účetnictví roku 2010, kdy na základě výše uvedeného stanoviska auditora a Zprávy o kontrolní činnosti byly sekretariátem Sdružení provedeny dodatečné opravy účetnictví. Zjištěné skutečnosti, respektive opravy, ovlivnily hospodářský výsledek, respektive neuhrazenou ztrátu minulých let, velmi významnou částkou ve výši 3.667 tis. Kč a Vlastní zdroje včetně roku 2010 dokonce o 16.637 tis. Kč. Uvedené skutečnosti dokládají, že hospodaření J-SCR za léta 2007 až 2009 bylo zkresleno prostřednictvím hospodářských výsledků v neprospěch Sdružení. Vedení Sdružení (Sekretariát ředitele) za velmi složitých podmínek uvádí účetnictví J-SCR do souladu nejen s výše uvedenými předloženými zjištěními, ale zároveň za plného provozu organizace provádí systémové změny pro vedení odděleného účetnictví (podle jednotlivých projektů), které v minulosti nebylo řádně vedeno – viz zjištění externích kontrol v roce 2010 za minulá období. V souladu s požadavky na řádné zajištění řízení organizace a splnění požadavků Stanov J-SCR a platných právních předpisů vydal ředitel sekretariátu J-SCR dne 15. 12. 2010 příkaz k provedení řádné fyzické a dokladové inventarizace J-SCR k 31. 12. 2010. Po práci dílčích inventarizačních komisí byly předloženy inventarizační zápisy a doporučení včetně stanovisek účetní a odpovědných zaměstnanců J-SCR Hlavní inventarizační komisi, která schválila a doporučila zjištěné inventarizační rozdíly zúčtovat na základě řádných účetních dokladů do období roku 2010. Touto inventarizací bylo účetnictví J-SCR uvedeno do stavu, který předkládá účetní závěrka za rok 2010. Souběžně s tímto procesem byly předloženy vedoucími jednotlivých projektů (Běžecké lyžování v Jeseníkách – Jesenicko, Běžecké lyžování v Jeseníkách – Šumpersko, Jeseníky turistům) závěrečné zprávy a žádosti o platbu k Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava. Předložení těchto žádostí bylo velmi obtížné, protože jejich součástí byly účetní výkazy, které byly za dobu trvání projektů vedeny několika účetními a kdy k tomuto účetnictví (viz výše) vydal forenzní audit, respektive auditor Ing. Brtáň, negativní výrok pro roky 2007 a 2009 (a pro rok 2008 výrok s výhradou). http://www.jesenikytourism.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/vyrocni_zprava_2010.pdf
Reagovat
Datum: 19.11.2014 08:28
Titulek: Pravda o vodě je tady - otevřete oči!
Autor: Anonymní občan
A tak nezbývá, než se zamyslet nad odkazem uvedeným níže, který ukazuje dnešní smutnou realitu (dle mého názoru) přemrštěných cen, které přímo vybízí podívat se na zoubek těm, kdo na radnicích v minulosti vládli a nechránili zájmy občanů. Pod stejným drobnohledem je třeba mít každého provozovatele v tom smyslu, zda jsou jeho režijní náklady na únosné míře ve vztahu k nákladům a přiměřenému zisku. Jedna z nezákladnějších otázek by ale měla směřovat k zastupitelům. Obce získávají finanční prostředky za účelem smysluplného hospodaření  z daní nás všech a je jen na zastupitelích, jak naloží s  majetkem obce, která je veřejnoprávní korporací, hospodařící se svým majetkem podle schváleného rozpočtu. Ono totiž není nikde zákonem stanoveno, že obec bezpodmínečně musí investice do distribuce pitné vody přenést do její ceny. Vše je v pravomoci místní samosprávy. Dnes je krátce po volbách do zastupitelstev, při nichž se v mnoha obcích a městech změnilo vedení a je na vás, občanech, abyste svojí iniciativou po zastupitelích žádali změnu a přehodnocení současných smluv v oblasti správy pitné vody a sjednání nápravy, která bude vstřícná k občanovi, nikoli nástrojem na „dojení“ republiky nadnárodními společnostmi, jejichž zisky končí za hranicemi našeho státu. http://pravdaovode.cz/srovnani-cen-v-s/ Petr Havlíček http://havlicekpetr.blog.idnes.cz/c/433106/Ukradena-voda.html
Reagovat
Datum: 19.11.2014 03:07
Titulek: 40.000 korun pokuta Sdružení cestovního ruchu Jeseníky
Autor: Anonym
6.10.2014 // ÚOHS: Sdružení cestovního ruchu Jeseníky chybovalo v zakázce // Sdružení cestovního ruchu chybovalo v zakázce na dodávku a instalaci značení turistických tras pro běžecké lyžování v Jeseníkách. Od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dostalo pokutu 40.000 korun. Pokuta je pravomocná, potvrdil ji předseda ÚOHS Petr Rafaj. ČTK to zjistila z webu úřadu. Zadavatel podle ÚOHS v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách stanovil způsob hodnocení u kritéria na údržbu značení. Chyby mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Zájmové sdružení zakázku vypsalo v roce 2009. Do tendru se přihlásily čtyři firmy, dvě z nich ale byly vyloučeny. Jako nejvýhodnější byly vybrány nabídky Občanského sdružení Značkaři Šumperk a brněnské společnostgi 3 P. Brněnská firma ale měla být podle ÚOHS z tendru vyřazena, protože nesplnila kvalifikaci. Předseda ÚOHS nyní závěry svých podřízených potvrdil včetně výše pokuty. Podle něj nemůže být likvidační. "Pokuta má funkci represivní a preventivní," uvedl Rafaj v rozhodnutí. Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu má několik desítek členů, mezi něž patří obce a města z regionu, místní lázně, majitelé ubytovacích kapacit, kulturní a vzdělávací organizace a Olomoucký kraj. Sdružení koordinuje projekty cestovního ruchu v Jeseníkách a snaží se na ně získávat dotace. Nejvyšší moravskoslezské hory Jeseníky patří společně s centrem krajského města s významnými pamětihodnostmi k nejvýznamnějším turistickým cílům v Olomouckém kraji. http://www.vz24.cz/clanky/uohs-sdruzeni-cestovniho-ruchu-jeseniky-chybovalo-v-zakazce/
Reagovat
Datum: 19.11.2014 03:03
Titulek: Bez titulku
Autor: Anonym
Úřad vlády České republiky VLÁDNÍ VÝBOR PRO PERSONÁLNÍ NOMINACE Záznam z jednání č. 13 Datum: 30.09.2014 Čas: 12:40 h Předkladatel: MZe Posuzovaná osoba: PhDr. Jan Závěšický Průběh projednávání: Po úvodním slovu předkladatele, kterého zastupoval JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.,vrchní ředitel, nominant stručně představil podnik, do jehož dozorčí rady je nominován (Lesy České republiky, s.p.). Dle jeho slov se jedná o klíčový státní podnik, a to zejména z důvodu ekonomické a hospodářské úlohy lesa. Dalším klíčovým aspektem je environmentální a v neposlední řadě také kulturní a společenský přínos lesa. Nominant se věnoval hospodářským ukazatelům podniku, dle jeho slov podnik stabilně zvyšuje zisk. Jako svoji hlavní roli při práci v dozorčí radě vidí zejména podporu komunikace podniku s aktéry veřejné správy/samosprávy, vztahy podniku s veřejností, chtěl by přispět k dobrému fungování podniku. V následném rozhovoru s členy Vládního výboru pro personální nominace se rozebíraly jednotlivé pracovní pozice zastávané nominantem, jeho zkušenosti jak z akademického světa, tak veřejného sektoru, jeho zkušenosti s evropskými fondy. Diskutovaly se úspěchy a neúspěchy pracovní kariéry nominanta. Nominant se zamýšlel nad způsobem motivace pracovních kolegů, nad způsobem řízení kolektivu, nad způsobem prosazování nepopulárních kroků. Za klíčovou dovednost pro působení ve státní správě považuje loajalitu, nominant se označil za týmového hráče. Nominant se zamýšlel, jaká je role státního podniku ve vztahu ke sponsoringu, k finančním darům, které podnik rozděluje, i jaký on osobně má na tyto aktivity názor. Dotazy padaly i na časové možnosti nominanta pro výkon činnosti v dozorčí radě. Přijaté závěry: Vládní výbor pro personální nominace doporučuje vyslovit s personální nominací do dozorčí rady podniku Lesy České republiky, s.p., souhlas. Hlasování: Ing. Pavel Dvořák pro návrh Mgr. Lenka Jirsa Pavlátková pro návrh Ing. Yvona Charouzdová pro návrh Jednání skončilo v 13:22 h. Zapsala: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., v. r. Tajemnice výboru Schválil: Ing. Pavel Dvořák, v. r. Předseda výboru www.vlada.cz/assets/ppov/personalni-nominace/zapisy-z-jednani/Zavesicky---zaznam-a-prezencni-listina.pdf
Reagovat
Datum: 19.11.2014 02:54
Titulek: JAN ZÁVĚŠICKÝ (ČSSD) VE VÍRU VYSOKÝCH STÁTNÍCH FUNKCÍ
Autor: Anonym
Možná si ještě vzpomínáte na podivného človíčka Jana Závěšického (ČSSD), 32 let, kandidujícího - neúspěšně - v říjnových obecních volbách na čtvrtém místě kandidátní listiny ČSSD v Šumperku. Politolog Jan Závěšický, narozen 1982, vystudoval mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a jako výzkumný pracovník Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity sepisoval studie typu "Marocký boj proti terorismu" a "Řecko v NATO: armáda a strategie". V roce 2009 se náhle zjevil jako ředitel sekretariátu ve Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Předsedou Sdružení byl do května 2010 Zdeněk Zerzáň (ODS) ze Šumperka, od května 2010 pak Jakub Kulíšek (ODS) z Přerova, narozen 1981, syn náměstka přerovské radnice Josefa Kulíška (ODS) (Josef Kulíšek právě stojí před soudem v kauze předražených zakázek a korupce) a oblíbenec Ivana Langera. V září 2010 se Sdružení ocitlo v platební neschopnosti, nemělo na uhrazení pohledávek za dva miliony korun a stálo před vyhlášením úpadku. Provoz stál ročně 2,3 miliony korun, z čehož jen plat předsedy Zerzáně spolkl 700 tisíc korun. Ze stavu klinické smrti Sdružení na poslední chvíli zachránila pomocná ruka Olomouckého kraje, krajští zastupitelé jim odhlasovali další půjčky až do roku 2021, celkem tedy Sdružení dluží kraji 27,5 milionu korun. To jen pro ilustraci, jak spolek, který se měl starat o údržbu běžeckých tras a vydávání propagačních materiálů o Jeseníkách, funguje. V únoru 2014 Jan Závěšický náhle Sdružení opustil a stal se novým ředitelem obecní společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ) s téměř miliardovým základním kapitálem, novou ředitelkou Sdružení cestovního ruchu Jeseníky se stala Závěšického manželka Andrea Závěšická. Ředitele VHZ Závěšického za sebe jmenoval odcházející ředitel VHZ Libor Dostál (de iure neplatné), přičemž Závěšický byl pro post managera takové firmy zcela bez kvalifikace, bez vodohospodářského nebo ekonomického vzdělání, asi za jedinou jeho kvalifikaci lze považovat přátelství se šumperským starostou Zdeňkem Brožem. Závěšický měl mít na starosti selhávající projekt rekonstrukce kanalizací VHZ Horní Pomoraví II. za gigantických 1,6 miliardy korun. Ovšem po půl roce, v srpnu 2014, náhle Závěšický z VHZ zmizel a vynořil se opět ve Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, tentokrát jako předseda správní rady. VHZ konečně řádně vyhlásilo výběrové řízení na ředitele, od října 2014 je tak ředitelkou VHZ JUDr. Hlavatá Iva, MBA. Právníka zřejmě budou VHZ potřebovat jako sůl, to ano. :-( Pokud jste si mysleli, že se Závěšický za sebe ve VHZ zastyděl a odešel, tak jste se velmi spletli. Mezitím ještě politolog Závěšický stihl zinkasovat 180.000,- Kč za období od 24. 6. 2013 do 31. 12. 2013 (Smlouva o dílo Konzultace a analýzy integrovaných přístupů v oblasti politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a aplikace strategických cílů OPŽP v kohezní politice v programovém období 2014-2020) od ministerstva životního prostředí, kam si ho přivedl výše zmíněný předchozí předseda Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Jakub Kulíšek (ODS), od září 2011 zároveň první náměstek ministerstva životního prostředí, na místo náměstka přišel Kulíšek z funkce poradce ministra průmyslu a obchodu... V srpnu 2012 se předseda Kulíšek utopil při sjíždění rakouské řeky Enže pod vlivem alkoholu, jeho otec Josef Kulíšek (ODS) po něm zdědil několik nemovitostí v Šumperku, Velkých Losinách, Vésce či Dolanech, jak uvedl ve svém majetkovém přiznání na přerovské radnici (zajímavé, že?). Tím ale dobrodružství politologa Závěšického - dobrodružství bohužel na účet občanů a daňových poplatníků - nekončí, ale naopak začínají! V srpnu 2014 byl Jan Závěšický (ČSSD) jmenován vrchním ředitelem kabinetu exministra dopravy Antonína Prachaře z hnutí ANO (to je vlastně sekretariát ministerstva a obdobné místo zastávala Jana Nagyová, důsledně trvající na oslovení "paní vrchní ředitelko" - proslula jako přísná šéfka). V říjnu 2014 proběhla obměna dozorčí rady státního podniku LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. a byla rozsáhlejší, než se doposud vědělo. Vedle Petra Moravce vyslali sociální demokraté do kontrolního orgánu státního podniku s miliardovými zisky i Jana Závěšického. MF DNES to potvrdil sám Závěšický. „Do dozorčí rady jsem byl jmenovaný asi v polovině října. Měli jsme už i první jednání,” uvedl Závěšický. Do dozorčí rady byl vyslán na návrh ČSSD. „Působil jsem v cestovním ruchu, kde jsme se s Lesy často potýkali od drobností, jako jsou údržba lyžařských běžeckých tras, přes součinnost kvůli těžbě až po investiční projekty,” uvedl Závěšický.
Reagovat
Datum: 17.11.2014 09:52
Titulek: Kulturní revoluce v Přerově
Autor: Tytlidát
Za totáče 2 prodejny knih. Po Sametu  5 prodejen a 2 antikvariáty. Dnes 1 prodejna knih před zavřením. Jak je to v Šumperku? Jsou v prodejnách davy lidí?
Reagovat
Datum: 17.11.2014 05:51
Titulek: V zdravém těle zdravý duch
Autor: Sportovec
Včera mně v TV dostlali na lopatky. Ze 40ti žáků neudělá ani jeden kotrmelec!! Jaký duch sídlí v takto zdravém těle? Pomalu se z šoku probírám, ale bude to mít asi trvalý vliv na moje duševní zdraví. Je to příliš silný vnější impuls. Obrátilo mně to magnetické póly v buňkách. Omlouvám se za kvalitu mých případných dalších příspěvků.
Reagovat
Datum: 16.11.2014 02:32
Titulek: Do zbraně holoto !
Autor: Bivoj
http://www.novinky.cz/diskuse?id=383599&articleId=/domaci/353590-schwarzenberg-obdobi-miru-v-evrope-je-u-konce.html&sectionId=8 Mírové období v Evropě skončilo. Na závěr včerejšího Národního konventu s názvem Evropská vize České republiky to řekl exministr Karel Schwarzenberg (TOP 09) s tím, že o vlastní bezpečnost se musíme postarat sami, protože Američané se nyní více orientují na Asii a Tichomoří.
Reagovat
Datum: 12.11.2014 20:14
Titulek: Úklid sněhu na cyklostezce v Dolních Studénkách
Autor: Jana M.
Mě by zajímalo, kdo bude v zimním období uklízet sníh na "cyklostezce" v Dolních Studénkách??? Ukradli jste nám chodník, takže já žádný sníh uklízet nebudu. Nemluvě o tom, že stejně ve Studýnkách nebylo zvykem odhrnovat celý chodník, ale jen úzkou cestičku na šířku hrabla uprostřed a sníh se kupil na levé a pravé třetině chodníku, není totiž ani kam sníh odhrnovat. Ale možná, že společný pás pro pěší a cyklisty, co stál daňové poplatníky desítky milionů korun, uklidí umaštění  Sršeň, Brož, Cekr (projektant), co my víme.
Reagovat

123...189190

Nový příspěvek
Jméno:

E-mail:

Titulek:

Text:
 

Zadejte, prosím, aktuální rok (4 číslice):

Redakce serveru nenese odpovědnost za obsah listárny a vyhrazuje si právo mazat nevhodné příspěvky.


Doporučit tuto stránku přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o této stránceUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

NA IZERA ZADARMO

 

Hrajte s REJ.cz o 5 vstupenek na zábavní show ZDEŇKA IZERA a ŠÁRKY VAŇKOVÉ, která se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince v DK Šumperk. Stačí, když pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku a budete mít špetku štěstí při losování. Příští týden zveřejníme jména pěti šťastlivců, kteří se půjdou pobavit zadarmo.

Soutěžní otázka:

Kde zahájil Zdeněk Izer kariéru moderátora a baviče?

A) v dramatickém kroužku
B) na vojně

Odpovědi posílejte do čtvrtku jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO,
BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku Vašeho tarifu.)

VYHODNOCENÍ:
Vstupenku na hlavní program festivalu HOROVÁNÍ, který se uskuteční v sobotu 29. listopadu v DK Šumperk, vyhráli tito vylosovaní šťastlivci: Stanislava Smrčková ze Šumperka, Zdeněk Strnadel ze Šumperka, Zita Růžičková ze Šumperka, František Svoboda ze Šumperka.
Blahopřejeme! Výhru si vyzvedněte v pokladně Domu kultury v Šumperku.