KULTURA

Zábřežské noviny 8/2004

15. dubna 2004, 13:34, Zábřežské noviny
Zábřežské noviny 8/2004Více uvnitř ...
Krátce z radnice RM ze dne 7.04.04

 • RM schvaluje zřízení věcného břemene v k.ú. Zábřeh na Moravě na pozemku dle PK p.č. 1920/101 spočívající v uložení kanalizační přípojky ve prospěch Pavly Novotné, bytem Zábřeh.
 • RM souhlasí s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem nebytového prostoru o podl. pl. 54,07 m2 v budově 28. října 885/29 v Zábřeze za podmínek : doba neurčitá s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou, minimální nabídková cena 600,-Kč/m2/rok s valorizací beze služeb, jistota ve výši tříměsíčního nabídnutého nájemného, účel nájmu obchodní činnost, služby, kanceláře
 • RM schvaluje pronájem kanceláře ozn. 016 o podl. pl. 10 m2 v budově Masarykovo náměstí v Zábřeze spol. PREFA Grygov, se sídlem Grygov, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za cenu nájmu 400,- Kč/m2/rok s valorizací, beze služeb, za účelem vytvoření obchodního zastoupení firmy.
 • RM schvaluje výpůjčku pozemku části 778/4 o vým. 4m2 k.ú. Václavov u Zábřeha Josefu Königovi, bytem Václavov, na dobu určitou, za účelem výstavby božích muk
 • RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu kiosku na pozemku p.č. 2938/5 a v části budovy na pozemku p.č. 2938/2 k.ú. Zábřeh na Moravě v Plaveckém areálu v Zábřeze společnosti RETOM GROUP s.r.o. se sídlem v Zábřeze, za účelem zajištění sezónního venkovního občerstvení.
 • RM schvaluje zřízení věcného břemene v k.ú.Zábřeh na Moravě na pozemcích p.č. 5070, 5075, 5077, 5080, 5083, 5084 a 5085 ve vlastnictví fyzických osob ve prospěch města Zábřeh pro uložení splaškové kanalizace v ulici Nemilská za úhradu celkem 6.000,- Kč.
 • RM souhlasí s instalováním pergolové markýzy na terase restaurace KLUB, ČSA, Zábřeh, a to na náklady současného nájemce RETOM GROUP, s.r.o., Zábřeh.
 • RM souhlasí s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo, který předložila ke smlouvě o dílo GEMO Olomouc, s.r.o., na stavbu č. 901 „Rekonstrukce objektu 28. října č.29, Zábřeh – 55 b.j.“při celkové ceně díla 67.766.748,-Kč včetně DPH.
 • RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo, kterou předložil Ing. Jaroslav Unzeitig , na opravu dešťové kanalizace v ul. Nemilské v Zábřehu – 1. etapa, v ceně díla 381.644,-Kč včetně DPH.
 • RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 312864 s firmou SULKO, s.r.o., na dodávku a montáž plastových oken pro MŠ Zábřeh, Zahradní, v ceně díla 407.655,-Kč včetně DPH
 • RM souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o dílo č. 311688 s firmou SULKO s.r.o. na dodávku a montáž plastových oken na dílny III. ZŠ Školská, Zábřeh .
 • RM souhlasí s předloženým dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č.58/03 s firmou CASKA INVEST a.s. na stavební práce nad rámec PD na akci: Oprava a rekonstrukce KINA, Zábřeh RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Ráječek-připojení splaškové kanalizace a odkanalizování horní části Skaličky“s ing. Ladislavem Ille v částce 267.300,-Kč.
 • RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 2003087D1 na zpracování projektové dokumentace stavebně dispoziční změny 1. NP objektu „ 55 b.j. – oprava a rekonstrukce budovy bývalých kasáren v Zábřehu“ s firmou PROMOS s.r.o. v ceně 189.000,-Kč včetně DPH.
 • RM schvaluje Dohodu o zajištění vysílání PRIMA TV pro město Zábřeh s FTV PREMIÉRA, spol. s r.o., se sídlem v Praze 8-Libni, podle předloženého návrhu.
 • RM schvaluje řešení připomínek komisí RM projednaných dle materiálu 28 RM podle předloženého návrhu.
 • RM bere na vědomí časový plán činnosti komisí RM na rok 2004
 • RM neschvaluje udělení výjimky podle čl. 5 OZV č. 4/2001 pro restauraci Rafanda, Rudolfov, Zábřeh v sobotu dne 17. 4. 2004 od 23.00 do 06.00 hodin. Diskotéka je povolena od 23.00 do 03.00 hodin na základě již dříve udělené výjimky.

  Symbol Velikonoc i sbírky dávali skauti všem dárcům Za všechny potřebné děti děkovalo v Zábřehu hopsající kuře všem, kteří v pondělí 5. dubna přispěli do některé ze dvou kasiček celostátní sbírky „Pomozte dětem!“. Příspěvky vybíral skautský oddíl Zlatá lilie - 2. dívčí oddíl střediska Zábřeh, kde se do výroby roztomilých vatových kuřátek zapojilo všech 50 členů oddílu. Třídenní sbírka probíhala pod patronátem finančního odboru MěÚ Zábřeh, kde byly také pokladničky rozpečetěny s výsledkem - 20 214,50 korun. Junák - svaz skautů a skautek ČR je spojencem sbírky „Pomozte dětem!“ již třetím rokem. Zábřeh byl letos jedním z 25 míst, kam se předvelikonoční sbírková akce, spojená s odměnou dárců kuřátky, rozšířila. Rozdáno bylo celkem 680 kuřátek a všechny stužky. Text a foto: ba + oddílový archív

  Informace k volbám do Evropského parlamentu
  Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat ve dnech 11. a 12. června 2004. Dne 11. 6. (pátek) se bude hlasovat od 14,00 do 22,00 hod. a dne 12.6. (sobota) od 8,00 do 14,00 hodin. Problematice zákona o volbách do Evropského parlamentu se budeme věnovat podrobněji v následujících číslech bulletinu a přineseme také přehlednou informaci o rozdělení ulic do jednotlivých volebních okrsků a rozmístění těchto okrsků na území města (č.10/26.5.2004). –red-

  Památky města v obrazech
  Společnou vernisáží v muzeu bude 29. dubna zahájena série minivýstav, věnovaná nejvýznamnějším zábřežským památkám. Na celkem šesti panelech, rozmístěných po jednotlivých objektech, jsou tyto památky zachyceny ve svém historickém vývoji. „Materiály nejsou kompletní, o památce podávají pouze rámcové informace. Ty vycházejí z připravované publikace k 750 letům města a jsou dále konkrétně rozebrány v kapitole, která se památkami zabývá“, informoval místostarosta Kratochvíl. „Rádi bychom vyzvali občany, aby si památky sami prošli. Podnětné to bude určitě nejen pro školy, ale i širokou veřejnost. V současné době vzniká i film, který tyto nejvýznamnější památky Zábřeha mapuje.“

  Panely, které stručně zaznamenávají historický vývoj nejvýznamnějších památek ve městě:
  1. Hrad – umístění na zámku (budova I. MěÚ Zábřeh)
  2. Stará radnice – budova staré radnice (horní část Masarykova náměstí)
  3. Kostel Církve čsl. husitské – „Evangelík“ (kostel u kasáren)
  4. a 5. Svatá Barbora a sv. Bartoloměj – kostel sv. Bartoloměje (dolní část Masarykova náměstí)
  5. Památky Masarykova náměstí - Morový sloup, kašna a Právovárečný dům (bývalá knihovna.) Tyto panely budou umístěny v muzeu, kde doplní už stávající materiály ke stavebně historickému průzkumu muzea. (red)

  Vernisáž zahájila speciální olympiádu
  Vernisáží výstavy fotografií sportovních aktivit mentálně postižených v minigalerii kina RETRO v pondělí 5. dubna byl v Zábřehu slavnostně zahájen XII. Ročník Regionální speciální olympiády (RSO – viz str. 5). Tato akce navazuje na jedenáct předchozích ročníků RSO pořádaných v Olomouci a je součástí sportovních programů regionálních, národních a mezinárodních Speciálních Olympiád akreditovaných Special Olympics International (SOI). Účastníci XII. RSO jsou mentálně postižení sportovci s IQ max. 80, z Olomouckého kraje. Výjimku tvoří sportovci a kluby účastnící se turnaje v bocce a unified fotbalu, kde pro nedostatek klubů v ČR není územní omezení účastníků. Část sportovního programu RSO se letos poprvé bude konat na PAZ Zábřeh - 27.4. Sportovci zde změří své síly v plaveckých disciplínách, přizpůsobených sportech a bocce (obdoba petanque).Sportovní klání bude doprovázeno výtvarným koutkem a vystoupením kroužků DDM. Odměňování sportovců v rámci SOI není založeno na absolutním výkonu, jak je to běžné u všech sportovních klání, ale na základě individuálního výkonu sportovce. To znamená, že účastníci jsou rozděleni dle vlastního výkonu do max. osmičlenných finálových skupin s rozdílem výkonnosti nanejvýš 10%, v kterých se utkají. Na závěr jsou honorováni všichni, první až třetí místo medailí, čtvrté až osmé stužkou – alternativa medaile (k programu na straně 4). V měsíci květnu se XII.RSO přesune do Olomouce, kde 3.5. začne výstavou fotografií sportovních aktivit mentálně postižených v předsálí kanceláře primátora. Vyvrcholí pak 13.5. na atletickém stadionu AK Olomouc (atletika, přizpůsobené sporty), DDM Olomouc (stolní tenis) a tréninkovém hřišti Sigma (unified fotbal). Dan Kubík

  Pozvánka na zastupitelstvo
  Ve středu 21. dubna se sejde na svém dalším zasedání Zastupitelstvo města. Zastupitelstvo zasedá od 15 hodin v sále kina RETRO. Všichni jste srdečně zváni. Podrobný program na vývěsních deskách MěÚ.

  Setkání s veřejností
  V pondělí 26. dubna 2004 v 10 hodin bude v prostoru před nádražím ČD oficiálně zahájena rekonstrukce železniční stanice Zábřeh na Moravě. Slavnostní poklep základního kamene provede ministr dopravy ing. Milan Šimonovský a generální ředitel Českých drah ing. Petr Kousal. Od 11,30 hodin se bude ve foyeru KLUBu-KVDC konat setkání s veřejností, na kterém bude celý projekt přestavby nádraží prezentován. Na toto setkání je zvána široká veřejnost. (red)

  Výstavba koridoru omezí provoz
  Práce, spojené s výstavbou železničního koridoru v úseku Zábřeh - Krasíkov, se letos výrazně dotknou také Zábřeha a jeho oblastí k trati přilehlých. Hněvkov bude omezovat výstavba dvou nových tunelů, Zábřehu se nejvíce dotkne nový silniční nadjezd (na Skaličku), opěrná zeď podél trati (naproti kasáren) a kompletní přestavba spodku i svršku železničního mostu (Rudolfov). Občanům to přinese řadu souvisejících dopravních a organizačních opatření, kterým bude potřeba se přizpůsobit. První setkání občanů s firmami, provádějícími výstavbu, se koná 20.dubna od 16 hodin v Hněvkově (zasedací místnost bývalého obecního úřadu). Téma: výstavba dvou nových hněvkovských tunelů. (vb)

  Glosa starosty Pro některé s nostalgií, pro druhé s úlevou, byl zbourán zdevastovaný hotel Merkur, který byl neodmyslitelnou součástí zábřežského nádraží a jeho historie. Nyní končí čas očekávání, co zde "vyroste". Konečně po dlouhých letech "čekání" zde bude postavena tolik potřebná nová nádražní odbavovací hala s veškerým zázemím. Věřím, že nový areál nádraží se stane důstojnou vstupní bránou do města a regionu. Bránou, která naváže na zašlou slávu zábřežského nádraží a hotelu Merkur.
  To si přejme
  S pozdravem Petr Fabián

  Zábřežská opona v KLUBu
  Minulé úterý se v Zábřehu konala regionální přehlídka dětského a studentského divadla „Zábřežská opona“. Zúčastnilo se jí deset divadelních souborů regionu. Jako host s velkým úspěchem vystoupil divadelní soubor OÁZA- denní stacionář tělesně postižených a psychicky nemocných Zábřeh. Druhý blok programu byl určen divadelním souborům ZŠ, které jako jediné měly možnost postoupit na krajskou přehlídku v Olomouci (15. 4. 2004). Zábřeh budou reprezentovat malí divadelníci z III. ZŠ Zábřeh, pod vedením L. Pavlíkové, s představením Barborka a cucavé bonbóny.(si) Snímek z představení Kašpárek v pekle v podání divadelního kroužku ZŠ Dubicko - ba

  Další prezentační materiály města
  Pohlednice, pexeso a puzzle jsou další z naplánovaných prezentačních materiálů města, které se v těchto dnech dostávají na pult knihkupectví a trafik. Pohlednice tvoří dvě sady (každá o 12 historických snímcích Zábřeha). Společný mají pouze úvodní snímek - koláž z počátku minulého století. Je představou našich předků o tom, jak bude vypadat Zábřeh v daleké budoucnosti. Na puzzle byl využit snímek s leteckým pohledem na centrum města, pexeso je sestaveno z nejvýznamnějších míst v Zábřehu. Jedná se o upravený dotisk, který dosud nebyl prodejný. Sadu prezentačních materiálů doplní ještě turistické známky města Zábřeh. Město se bude také podílet na vydání mapy Zábřeha. Největší pozornost je v současné době věnována už avizované knize k 750 letům Zábřeha. Ta je nyní ve stádiu grafického zpracovávání. Křest knihy je připraven na začátek června. (red)

  Den učitelů v kině RETRO
  „Zapomeňte na myšlenky J. A .Komenského. Dnešní dopoledne ať je o pohodě, radosti a načerpání optimismu, který budete předávat ve školách dál“, zahájila setkání ke Dni učitelů v kině RETRO 29. března vedoucí odboru školství, dr. Eliška Churavá. „Jsem rád, že jste přijali pozvání do prostor, které je určeno také pro ty, které vy vychováváte. Ať je toto odpoledne pěkné a rozmarné…“, uzavřel sérii úvodních slov starosta města předtím, než se rozsvítilo plátno pro 80 minutový film Jiřího Menzela - „Rozmarné léto“. (ba)

  Městský úřad upozorňuje…….
  Městský úřad Zábřeh, oddělení životního prostředí upozorňuje na povinnost měření u malých zdrojů znečišťování ovzduší (podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší) § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb. Provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečišťování jsou povinni zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady. Tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW (do 200 kW) a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW (do 200 kW) za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. POZOR! První měření musí být uskutečněno do 31.5.2004 (žp)

  Rekonstrukce kasáren pokračuje v nastaveném tempu
  Prosincové pracovní tempo, nastavené stavební firmou GEMO při zahájení přestavby kasáren na byty, nepovoluje. „Stavba se mění týden od týdne k nepoznání,“ konstatoval místostarosta Sommer v průběhu 15. kontrolního dne, jehož pravidelnou součástí je mj. konzultace vzniklých problémů přímo na staveništi. Tentokrát byla místem porady střecha, konkrétně stav nosných a obvodových trámů, jejichž odkrývání řemeslníci právě dokončovali (poslední foto). Předchozí snímky jsou z března, kdy sedmdesátka řemeslníků upravovala venkovní otvory pro vstupy a okna, posilovala stropy a dokončovala ořezávání omítek. Před budovou zmizely také veškeré stromy a keře. Nejčastěji skloňované téma prvního dubnového dne: rozvody elektro, střecha, izolace, podlahy… S nájemníky proběhne první konzultace změn ve vybavení bytů dne 17. a 24.4.2004 (na staveništi). Text a foto: ba

  Signál TV Prima pokryje město
  Dohodu o zajištění vysílání TV Prima pro město Zábřeh schválila na svém posledním zasedání Rada města. Až 90% pokrytí města signálem Primy by měl zajistit převodič TV, umístěný na objektu SBD na Komenského ul. (vedle internátu). Technické práce bude zajišťovat PREMIÉRA s.r.o., se zahájením se počítá v nejbližších dnech. „Pokrytí signálem TV Prima je v Zábřehu špatné a už dlouho občany žádané“, okomentoval rozhodnutí rady tajemník MěÚ, Antonín Janhuba. Převodič TV byl měl začít fungovat od konce května, Primu bude možno chytat na běžné televizní antény. Instalaci vysílače podpořilo město sto tisíci korunami. (ba)

  K výzvě „Staňte se spolutvůrci výstavy“
  …obyvatelé Zábřeha. K fotografii přiložte popisku, o jakou příležitost se jedná a kdo je na snímku zachycen (pokud znáte – i konkrétní jména osob).

  Den jazyků na ZŠ Školská
  Němčina, angličtina a ruština zněla celé dopoledne z improvizovaného jeviště auly ZŠ Školská. Stalo se tak 31.března v rámci Dne jazyků, který škola tradičně pořádá. Účinkovala třicítka žáků jazykových tříd (5. – 9. třída) a hrálo se pro ty, kteří během roku reprezentují školu v jazykových soutěžích a pro jazykové benjamínky ze 3. tříd. V programu cizojazyčných básní, písní a tanců nechyběla ani pohádka O Červené Karkulce, nastudovaná v rámci předmětu Dramatika v anglickém jazyce. Od letošního roku budou tímto předmětem povinně procházet všichni osmáci, kteří si ho vyberou jako volitelný. Snímek z parodie na pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků (v němčině) v podání třídy 9.B. Text: ba

  Městský úřad a Fond ohrožených dětí informují
  O náhradní rodinné péči

  Všechny děti potřebují rodiče
  Děti mají přirozené právo na rodiče, výchovu, individuální vývoj a vzdělání. Pro většinu z nás samozřejmost. Bohužel, pro některé děti nedosažitelnost. Stále u nás žije mnoho dětí, které byly rodiči z různých důvodů opuštěny. A právě ony potřebují včasnou, citlivou a účelnou ochranu, kterou jim může nabídnout dobře fungující náhradní rodinná péče – rodina nebo jednotlivec. Mnozí z nás se ve svých představách zabývají myšlenkou opuštěnému dítěti pomoci. Proto jsme se rozhodli Vás stručně seznámit s problematikou náhradní rodinné péče a poradit Vám, jak postupovat, pokud chcete opuštěné dítě přijmout do své rodiny. Občas si možná kladete otázku proč jsou přeplněné dětské domovy?
  Cílem snažení všech, kterým není lhostejný osud opuštěných dětí, je zajistit jim vhodnou adoptivní či pěstounskou rodinu. Do adopce /osvojení / se dostávají děti převážně útlého věku, mezi osvojiteli a osvojeným dítětem vzniká stejný vztah, jako mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi. O tuto formu náhradní rodinné péče je ze stran budoucích rodičů zájem větší, než o pěstounskou péči. Důvodem tohoto menšího zájmu je skutečnost, že se jedná o děti sociálně, zdravotně či věkově znevýhodněné, o které se jejich rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Často nejsou rodiče zbaveni rodičovské zodpovědnosti /dříve rodičovských práv/, což v praxi znamená, že mohou své děti navštěvovat v pěstounské rodině, ovšem pokud je to v zájmu dítěte a rodiče nenarušují jeho výchovu a zdravý vývoj. Do náhradních rodin přicházejí děti z kojeneckých ústavů, dětských domovů nebo ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – Klokánky Fondu ohrožených dětí. Náhradní rodinná péče je upravena zákonem o rodině a zákon o sociálně-právní ochraně dětí stanovuje podmínky, za jakých může být dítě do rodiny přijato. Současná náhradní rodinná péče vychází z předpokladu, že se nehledá dítě pro rodinu, ale naopak je dítěti vyhledávána vhodná rodina. Kam se obrátit?
  obecné informace poskytne pobočka Fondu ohrožených dětí v Zábřeze, ul. Sušilova 40, zprostředkování a přijetí žádosti zajistí Městský úřad v Zábřeze, odbor sociální a zdravotní, oddělení sociálně – právní ochrany a prevence, nám. Osvobození 15 příslušná sociální pracovnice s Vámi povede vstupní rozhovor zaměřený na otázky, které Vás budou zajímat vyplníte žádost o zařazení do evidence žadatelů připravíte si potřebné doklady podle dalších instrukcí po zpracování Vámi předložených informací bude žádost postoupena příslušnému krajskému úřadu, jehož odborníci s Vámi budou dále pracovat Další potřebné informace můžete získat na Městském úřadu v Zábřehu, odboru sociálním a zdravotním, nám. Osvobození 15, oddělení sociálně-právní ochrany a prevence, tel. 583 468 128 nebo na místní pobočce Fondu ohrožených dětí, která se nachází v budově Speciálních škol /dříve zvláštní škola/, Sušilova č. 40, tel.:583 411 714, kl.28, hodiny pro veřejnost každé pondělí 8-13 hod, jinak po telefonické domluvě. Soňa Kolářová, Dis za FOD Pavla Skálová za MěÚ

  Zábřežským stolním tenistům se daří
  V pátek 5.3. sehrálo divizní „A“ mužstvo mužů důležité utkání proti „A“ mužstvu ze Štemberka. Po výborném výkonu vyhráli výsledně 10:5. Najlepším hráčem byl Petr Jarmar, který vyhrál všechny čtyři zápasy, úspěšní byli i to Urban (vyhrál dva ze tří zápasů), Petr Milek (1 ze 3) a Pavel Zigáček (2 ze 4). Dorostenci a dorostenky sehráli v Mohelnici pátý krajský bodovací turnaj 22.2. V dorostu obsadil 1. místo Oto Urban a 5. místo Pavel Zitta. V dorostenkách skončila na 2. místě Karolina Snášelová a na 4. místě Hana Mládková. Urban a Snášelová vedou průběžně krajské dorostenecké žebříčky. (bn)

  Dopisy čtenářů
  ZÁBŘEŽSKÁ PLAVECKÁ ŠKOLA NA KRYTÉM BAZÉNU V ZÁBŘEHU Jsme malá vesnická škola na okraji Zábřehu v R á j c i. Plaveckého výcviku pro mateřské školy se zúčastňujeme každoročně. Vzhledem k ubývajícímu počtu dětí, pokusili jsme se zařadit po domluvě s rodiči i děti mladší, již od 3,5 let.Potěšilo nás, že nám vedení plaveckého výcviku vyšlo vstříc, aby se naši 4 předškoláci mohli plaveckého výcviku zúčastnit. Překvapil nás přístup instruktorky plavecké školy Kateřiny Urbánkové natolik, že naše představa plačících dětí rázem pominula. Byly jsme nadšené, že se děti na další lekci výuky velice těší a zapojovaly své členy rodiny návštěvou bazénu o víkendech s přáním: “Musíš vidět, co už umím!“ Obě jsme byly s letošním kurzem po předchozích obavách velmi spokojené a došly jsme k názoru, že tato spokojenost je v přístupu lidí a ve vedení. Děkujeme Vám. Jarmila Pokorná a Jiřina Němečková, učitelky MŠ Rájec

  Po stopách Eskymo Welzla
  V sobotu 24. dubna pořádá OKČT Zábřeh 7. ročník dálkového pochodu na 50, 35 – 20 a 10 – 5 km, rozšířeného o cyklotrasy na 50 a 25 km. Start 6,30 – 9 v aule ZŠ Školská. Přihlášky do 15.4. na tel. 583 416 121.

  Začátek dubna patřil vernisážím
  Za účasti autorů byly v dubny zahájeny výstavy ve všech hlavních výstavních prostorách města. Muzeum představuje ŽENU V ZRCADLE ČASU (do 27.5.), Klub ve foyeru zprostředkovává tvorbu Honzy Volfa z Nakladatelství jednoho autora (do 3.5.), minigalerie kina RETRO hostí putovní výstavu o sportu mentálně postižených (do 30.4.) a v galerii Tunklův Dvorec prezentuje obrazy a grafiky Jaroslav Minář z Postřelmova a v minigalerii je umístěna Veselá velikonoční výstava dětí ZUŠ Zábřeh (obě do 30.4.2004). V rámci oslav 750 let města bude v dubnu zahájena také série minivýstav ve významných památkách města .Text: ba   


 • Doporučit tento článek přátelům na FacebookuSdílet na Facebooku Poslat známému e-mailem upozornění o tomto článkuUpozornit známého Verze pro tiskTisknout NahoruNahoru

  ZA KULTUROU ZADARMO

  Hrajte s REJEM o 3 vstupenky na novou českou romantickou komedii LÉTO S GENTLEMANEM, kterou šumperské kino Oko uvádí od 14. do 25. února. Stačí, když pošlete správnou odpověď na soutěžní otázku a budete mít špetku štěstí při losování. V příštím čísle zveřejníme jména tří čtenářů, kteří půjdou do kina zadarmo.

  Soutěžní otázka:

  Který populární český herec napsal scénář k filmu Léto s gentlemanem?

  A) Jaromír Hanzlík
  B) Jiří Bartoška
  C) Ondřej Vetchý

  Odpovědi posílejte do čtvrtka jako SMS ve tvaru ODPOVĚĎ, JMÉNO,
  BYDLIŠTĚ na číslo 605 854 541. (Cena jedné SMS odpovídá standardní textové zprávě dle ceníku vašeho tarifu.)

  VYHODNOCENÍ

  Vstupenku na hudební a taneční přehlídku KELTSKÝ VEČER, která se uskuteční v DK Šumperk v sobotu 16. února, vyhráli Alena Turková z Bratrušova, Ivana Tomášková ze Svébohova, Jana Koníčková z Rudy nad Moravou, Elena Hřebáčková ze Šumperka a Josef Haramia ze Šumperka.
  Blahopřejeme! Výhru si vyzvedněte v pokladně kina OKO v Šumperku.